★★★★★

0
Facebook
0 +
Opgaver udføres årligt
0
Års erfaring

Din totalentreprenør på Sjælland

Byg Garanti

JDA Byg Aps samarbejder med

Alt i totalentreprise

Vi er medlem af Dansk Byggeri, som giver de private kunder tryghed

Hos JDA Byg er det vigtigt for os at vores kunder føler sig trykke, når de vælger os som deres totalentreprenør.

Derfor har vi valgt at være medlem af Dansk byggeri, så vores kunder kan få udført projektudvikling, nedrivningsopgaver, fundamenter & kloakarbejde, murerarbejde, tømrerarbejde, malerarbejde.

Kontakt os i dag for at høre mere om hvad vi kan gøre for dig på telefonnummer 27 32 97 24 eller ved at udfylde kontaktformularen her på siden.

Download standardforbehold fra 2020 her.

Få et uforpligtende tilbud

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt – typisk indenfor 24 timer.


  Vedtægter for byg garantiordning gældende fra 17. nov 2020

  §1
  Det tværgående branchefællesskabs navn er Dansk Byggeri.

  Dansk Byggeri er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI’s valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer.

  §2
  Dansk Byggeris formål er:

  • Nærhed til medlemmerne.
  • At fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser og påvirke medlemmernes ram- mevilkår.
  • At formulere synspunkter i relation til branchen og dens aktører og over for politikere, myndigheder og andre beslutningstager på områder og i sager.
  • At være branchens synlige talerør.
  • At fungere som ramme for de til branchefællesskabet knyttede regioner.
  • At fungere som ramme for de til branchefællesskabet knyttede faglige sektioner samt levere sekretariatsbetjening for disse.
  • At tilbyde relevante og værdiskabende serviceydelser for medlemmerne; herunder er- hvervsjuridisk og byggeteknisk rådgivning, Byggeriets Ankenævn og Byg Garanti.
  • At styrke det tværgående sammenhold og samarbejde blandt branchefælleskabets med- lemmer samt relationerne til DI.


  §3

  Medlemmerne af Dansk Byggeri er automatisk medlem af en af Dansk Byggeris regioner, jf. i øvrigt vedtægterne herfor. Medlemmerne af Dansk Byggeri er endvidere automatisk medlem af en af DI’s regionalforeninger, jf. vedtægterne herfor.

  Medlemsvirksomheder i DI og virksomheder, der er associeret til DI, kan efter eget valg blive medlem af Dansk Byggeri.

  Der skal ske udtrædelse af branchefællesskabet, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelsen af DI.

  17. november 2020

  *SAGDI-2020-22834*

  En medlemsvirksomhed henholdsvis en sektion kan i øvrigt ind-/udtræde af branchefælleskabet.

  Udmeldelse skal varsles 6 måneder forinden til udgangen af en måned.

  Medlemsforhold af Dansk Byggeri, der er etableret før 1. september 2020 kan dog tidligst bringes til ophør pr. 1. juli 2021. Virksomheder, der er medlemmer i DI pr. 1. september 2020 kan dog tidligst indtræde i branchefællesskabet pr. 1. juli 2021.

  §4

  Medlemmerne kan vælge at udøve deres ret til at udpege delegerede til DI’s generalforsamling og hovedbestyrelse gennem Dansk Byggeri. Udpegningen sker på grundlag af den forholdsmæssige vægt af det kontingent, for hvilken virksomheden har valgt at udøve udpegningsretten gennem Dansk Byggeri. Retningslinjer for Dansk Byggeris funktion som valgforum fastsættes i en forretningsorden, der udarbejdes af branchefællesskabets bestyrelse.

  Udpegningen kan alene ske blandt repræsentanter for de virksomheder, der har valgt at udøve udpegningsretten gennem Dansk Byggeri.

  Udpegningen sker i henhold til det af DI’s forretningsudvalg udarbejdede valgregulativ. Virksomheder, som er associeret til DI, kan ikke udpege delegerede til DI’s valgte organer.

  §5

  Dansk Byggeris interesser og anliggender varetages af dets generalforsamling og bestyrelse.

  §6

  Ordinær generalforsamling, der kan afholdes elektronisk, afholdes én gang årligt efter bestyrelsens beslutning om tid og sted. DI skal inviteres til at overvære generalforsamlingen.

  Indkaldelse med dagsorden og eventuelle bilag udsendes til samtlige medlemmer senest 21 dage forud for den ordinære generalforsamling.

  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Økonomi
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt


  Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, må være be- styrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed dog undtaget vedtægtsændringer, jfr. § 8.

  Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Protokollen skal under- skrives af dirigenten, og kopi sendes til DI.

  §7

  Generalforsamlingen er Dansk Byggeris højeste myndighed i alle dets anliggender.

  Hver medlemsvirksomhed kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen og ved med- lemsmøder af en mødeberettiget, der har status af indehaver, direktør eller overordnet funktionær.

  Medlemsvirksomhederne har stemmevægt i forhold til størrelsen af det kontingent, de har indbetalt til branchefællesskabet i det kalenderår, der ligger forud for den ordinære årlige generalforsamling. Medlemsvirksomhederne kan møde ved en anden medlemsvirksomhed ifølge skriftlig fuldmagt.

  Beregningen af hvert medlems stemmevægt foretages af DI’s administration og forelægges branchefællesskabets bestyrelse til godkendelse og meddeles samtlige branchefællesskabets medlemmer inden udgangen af marts.

  Såfremt en medlemsvirksomhed har aktiviteter inden for flere brancheområder, gives der kun stemmevægt for den andel af virksomhedens kontingent til DI, der er udmålt på baggrund af oplysninger fra virksomheden om dens aktiviteter på det pågældende brancheområde. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for opgørelsen heraf.

  §8

  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

  Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med varsel som angivet i § 6.

  Nærværende vedtægter kan – efter generalforsamlingsbeslutning med 2/3 stemmers majoritet – udbygges og fraviges med henblik på at tilgodese særlige brancheorienterede forhold. Det er en forudsætning, at de foreslåede ændringer kan godkendes af DI.

  §9

  Bestyrelsen, der består af mindst 5 og højest 12 medlemmer, vælger selv sin formand og næstformand. Som formand kan alene vælges en repræsentant fra en virksomhed, der er medlem af DI. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal være sammensat på en sådan måde, at der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen både geografisk, fagligt og størrelsesmæssigt.

  Meddelelse om bestyrelsens sammensætning eller ændringer heraf skal tilstilles DI. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

  Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år.

  Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.

  Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  Formanden alene eller branchedirektøren i forening med et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at underskrive på branchefællesskabets vegne.

  § 10

  Udgifter til afholdelse af den årlige generalforsamling, bestyrelsesmøder og den almindelige daglige drift finansieres i overensstemmelse med DI’s til enhver tid gældende regler herfor.

  Til finansiering af aktiviteter som Dansk Byggeri i øvrigt måtte ønske at udføre og ikke vedrører den almindelige drift (så som finansiering af Byg Garanti, Byggeriets Ankenævn, erhvervsjuridisk rådgivning (herunder vedrørende entreprise- og udbudsret), byggeteknisk rådgivning samt erhvervs- og brancheservice), opkræves kontingent hos medlemmerne. Kontingentet opkræves på grundlag af den lønsum, den pågældende virksomhed indberetter til DI, omfattende samtlige aktiviteter, jf. § 4 i DI’s vedtægter.

  Pr. 1. oktober 2020 udgør kontingentet:

  • Grundkontingent på 700 kr. for virksomheder med en lønsum over 500.000 kr.
  • (200 kr. for virksomheder med en lønsum under 500.000 kr.)
  • Lønsumskontingent på 0,05 pct.
  • Max. kontingent på 43.700 kr.


  Medlemmer, der optages i branchefællesskabet fra 1. oktober 2020, betaler endvidere 1.000 kr. pr. år for Byg Garanti.
  Beslutning om fastsættelse af kontingent træffes på Dansk Byggeris årlige generalforsamling.

  Indhent et tilbud